ACATISTUL SFINŢILOR ARHANGHELI MIHAIL ŞI GAVRIIL


Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, slavă Ţie.

Împărate ceresc, Mângâieto­rule, Duhul adevărului, Care pretutindenea eşti şi toate le     îm­plineşti, Vistierul bunătăţilor şi dătătorule de viaţă, vino şi Te sălăşluieşte întru noi, şi ne curăţeşte pe noi de toată întinăciunea şi mântuieşte, Bunule, sufletele noastre.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieşte-ne pe noi (de trei ori).

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Preasfântă Treime, miluieşte-ne pe noi. Doam­ne, curăţește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fărădelegile noastre. Sfinte, cercetează şi vin­decă neputinţele noas­tre, pentru numele Tău.

Doamne miluieşte (de trei ori), Slavă …, şi acum …

Tatăl nostru, Care eşti în ceruri, sfin­ţească-se numele Tău, vie împărăţia Ta, fie voia Ta, precum în cer aşa şi pe pă­mânt. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi şi ne iartă nouă greşelile noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor noş­tri. Şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbă­veşte de cel rău. Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Iisuse Hristoase Fiul lui Dumnezeu miluieşte-ne pe noi. Amin

Troparul, glasul al 4–lea

Mai-marilor Voievozi ai oştirilor cereşti, rugămu-vă pe voi noi, nevrednicii, ca prin rugăciunile voastre să ne acoperiţi cu acoperământul aripilor măririi voastre celei netrupeşti, păzindu-ne pe noi, cei ce cădem cu dinadinsul şi strigăm: Izbăviţi-ne din nevoi, ca nişte Mai-mari peste cetele Puterilor celor de sus.

Condac 1

Pe căpeteniile îngerilor Treimii, pe Mihail şi Gavriil, să-i lăudăm noi toţi, iubitorii de praznic, care ne acoperim cu ari­pile amândurora şi din nevoile cele de multe feluri ne izbăvim, unuia grăind: bucură-te, slujitorule al Legii, iar altuia zicând: bucură-te, îngere al darului!

Icos 1

Arhanghele Mihaile, mai-marele cetelor îngerilor celor fără de trup, creat ai fost de Dumnezeu, Ziditorul tuturor; de aceea, cu bucurie, laude de acest fel aducem ţie: Bucură-te, făptură a Minţii celei ce a făcut lumea;
Bucură-te, revărsarea luminii celei mai înainte de lumină;                                         Bucură-te, cel ca focul, care stai aproape de Dumnezeire;
Bucură-te, slujitorule neostenit al Treimii;
Bucură-te, Duh înfocat şi nematerial după asemănarea lui Dumnezeu;
Bucură-te, fiinţă nemuritoare, lăudătoare de Dumnezeu;
Bucură-te, apărătorule de foc al cerului;
Bucură-te, căpetenia oştii celei nematerialnice;
Bucură-te, luminătorule al cetelor celor bine mulţumitoare;
Bucură-te, arzătorule al duhului celui nemulţumitor;
Bucură-te, prin care firea îngerilor s-a întărit;
Bucură-te, prin care satana s-a surpat;
Bucură-te, Mihaile, slujitorule al Legii!

Condac 2

Pe îngerii cei nemulţumitori văzându-i trufindu-se şi din cerul cel înfocat căzând, o dumnezeiescule Mihaile, ca un rob mulţumitor stând, ai strigat: “Să stăm bine şi să luăm aminte”, cântând Sfintei Treimi: Aliluia!

Icos 2

Gavriil, al minţilor celor ascunse şi al tainelor Celui Preaînalt părtaş te-ai arătat, făcând mai înainte cunoscute cele ce aveau să fie şi bunele vestiri de bucurie oamenilor spunându-le. Pentru aceasta, cu dorinţă mă grăbesc a-ţi cânta ţie:
Bucură-te, văzătorule al luminii celei necunoscute;
Bucură-te, părtaşule al tainelor lui Dumnezeu;
Bucură-te, cel ce descoperi cele ascunse ale voinţei;
Bucură-te, vestitorule de cele negrăite ale lui Dumnezeu;
Bucură-te, că străluceşti cu mintea în ştiinţa cea ascunsă;
Bucură-te, că întru această ştiinţă înveţi pe faţă pe oameni;
Bucură-te, slujitorule al bunelor vestiri dumnezeieşti;
Bucură-te, vestitorul lucrurilor celor îmbucurătoare;
Bucură-te, arătarea multor neştiinţe;
Bucură-te, că mai înainte ai cunoscut cele ce aveau să fie;
Bucură-te, prin care în lume s-a adus bucuria;
Bucură-te, prin care întristarea a fost îndepărtată afară;
Bucură-te, Gavriile, îngere al darului!

Condac 3

Proorocului Daniel mai mult decât tuturor proorocilor ai arătat taina cea străină a venirii celei înfricoşătoare a lui Hristos şi a iconomiei, preamare Gavriile; şi pe el l-ai înţelepţit a cânta cu bucurie lui Dumnezeu: Aliluia!

Icos 3

Având numirea de putere de la Dumnezeu, Mihaile, cu dumnezeiască minte puternic în războaie pururea te-ai arătat; şi pe Iacov în luptă l-ai întărit ca să biruiască neamurile străine; pentru aceea mărim puterea ta, zicând:
Bucură-te, cel ce eşti mai puternic decât focul;
Bucură-te, cel ce eşti mai ascuţit decât văpaia;
Bucură-te, cel ce ai înecat oştile egiptenilor;
Bucură-te, cel ce ai învins cetele canaanenilor;
Bucură-te, că pe Moise şi Aaron i-ai întărit;
Bucură-te, că pe Isus al lui Navi îndrăzneţ l-ai făcut;
Bucură-te, cel ce deodată oştirea asirienilor ai tăiat;
Bucură-te, cel ce pe Simion al amoreilor l-ai lovit;
Bucură-te, pierzarea lui Og, împăratul Vasanului;
Bucură-te, pază a marelui Moise;
Bucură-te, prin care se pierd cei rău-credincioşi;
Bucură-te, prin care dreptcredincioşii se înalţă;
Bucură-te, Mihaile, slujitorule al Legii!

Condac 4

Mihaile, căpetenie a îngerilor, roagă, cu solirile tale, pe Dumnezeu pentru noi care prealăudatul tău praznic cu dragoste îl cinstim, ca zilele noastre în fapte bune să le petrecem şi ne învredniceşte ca, viaţa cea mai bună dobândind, lui Dumnezeu împreună cu tine să-i cântăm: Aliluia!

Icos 4

Venit-ai de la Cel Preaînalt, Gavriile, minte dumnezeiască, aducând Anei şi lui Ioachim  bunele vestiri de bucurie, cu dezlegarea sterpăciunii lor; pentru care, bucurându-ne, ţie cu credinţă îţi grăim:
Bucură-te, aducătorule al ştirilor frumoase;
Bucură-te, cel care celor doritoare de prunci le aduci bucurie;
Bucură-te, cel ce eşti rodire dată de Dumnezeu celor neroditori;
Bucură-te, naştere plăcută lui Dumnezeu, a celor fără de copii;
Bucură-te, că fericitului strămoş i-ai adus naştere mărită;
Bucură-te, că fericitei strămoaşe i-ai dat odraslă pântecelui;
Bucură-te, cel ce dezlegi legăturile naşterii de prunci;
Bucură-te, cel care povăţuieşti darul celor ce se nasc;
Bucură-te, laudă a multor părinţi;
Bucură-te, mângâierea maicilor celor bune;
Bucură-te, prin care creşte neamul omenesc;
Bucură-te, prin care naşterea mai înainte se vesteşte;
Bucură-te, Gavriile, îngere al darului!

Condac 5

Maria, Născătoarea de Dumnezeu şi Doamna lumii venind în biserica Domnului, trimis ai fost, o, Gavriile, să-i aduci cu îngrijire hrană cerească şi totdeauna ai deşteptat-o spre a cânta lui Dumnezeu: Aliluia!

Icos 5

Pe strămoşii cei de demult, care se rugau lui Dumnezeu, i-ai mântuit din multe rele, o,  Mihaile, iar poporului ales pururea i-ai fost înaintemergător; de aceea, într-acest fel grăim ţie:
Bucură-te, cel ce pe Isaac de junghiere l-ai scăpat;
Bucură-te, cel ce pe Avraam de bucurie l-ai umplut;
Bucură-te, cel ce pe însetatul Ismail l-ai răcorit;
Bucură-te, străină mângâiere a Agarei celei ce plângea;
Bucură-te, stâlpul cel în chip de foc care pe Israel l-ai condus;
Bucură-te, norul cel aurit, care pe Israel în cale îl acopereai;
Bucură-te, că pe cei întâi-născuţi ai evreilor i-ai păzit;
Bucură-te, că pe cei întâi-născuţi ai egiptenilor i-ai omorât;
Bucură-te, laudă strălucită a evreilor;
Bucură-te, îngrădire tare a Legii;
Bucură-te, că pe popor din Egipt ai scos;
Bucură-te, că pe el la pământ bun l-ai adus;
Bucură-te, Mihaile, slujitorule al Legii!

Condac 6

Când S-a pogorât în muntele Sinai Marele Dumnezeu, vrând să dea Lege evreilor, prin slujirea şi mijlocirea ta, mare Mihaile, pe aceasta lui Moise o ai descoperit şi l-ai învăţat să cânte: Aliluia!

Icos 6

Lui Zaharia celui sfinţit care, odinioară, în locaşul lui Dumnezeu, cerea scăpare şi  mântuire pentru popor, i-ai vestit, o, Gavriile, naşterea dumnezeiescului Înaintemergător. De aceea, de bunele tale vestiri spăimântându-ne, grăim ţie acestea:
Bucură-te, cel ce ai vestit omenirii lucruri preaminunate;
Bucură-te, cel ce pe îngerul Tatălui l-ai arătat;
Bucură-te, grăire îmbucurătoare către Zaharia;
Bucură-te, dulce auzire pentru Elisabeta;
Bucură-te, că pe Botezătorul lui Hristos l-ai binevestit;
Bucură-te, că pe el, al doilea Ilie, mai înainte l-ai vestit;
Bucură-te, cel ce ai prevestit pe predicatorul pocăinţei;
Bucură-te, trâmbiţa cea tare răsunătoare a candelabrului luminii;
Bucură-te, vestitorul începerii Darului;
Bucură-te, vestirea zorilor zilei;
Bucură-te, semnul mântuirii oamenilor;
Bucură-te, temelia împărăţiei cerurilor;
Bucură-te, Gavriile, îngere al darului!

Condac 7

Dumnezeu Cuvântul, vrând mai înainte a Se întrupa pentru noi, taina aceasta numai ţie, o, Gavriile, a încredinţat-o şi slujitor al acesteia te-a ales pe tine; iar tu, cugetând în sineţi la minunea aceasta, cântai aşa: Aliluia!

Icos 7

Pe cei trei tineri de demult, din văpaia cuptorului i-ai scăpat, Mihaile arhanghele, arătându-te preamărit şi luminat cu chipul şi asemănarea lui Dumnezeu, încât de minunea aceasta tiranul s-a înspăimântat; de aceea grăim ţie:
Bucură-te, stingerea focului celui nepotolit;
Bucură-te, aţâţarea văpăii celei pururea vii;
Bucură-te, scăparea tinerilor feciori;
Bucură-te, păzire a trupurilor celor neîntinate;
Bucură-te, că tu, cu înfăţişarea ta, pe tiranul ai înfricoşat foarte;
Bucură-te, că tu pe Daniel proorocul l-ai împuternicit;
Bucură-te, cel ce ai răpit pe Avacum proorocul;
Bucură-te, că pe el în grabă l-ai dus la Babilon;
Bucură-te, învingerea cea tare a lui Ghedeon;
Bucură-te, înfrângerea cea strălucită a lui Madiam;
Bucură-te, prin care se întăresc credincioşii;
Bucură-te, prin care se înfricoşează tiranii;
Bucură-te, Mihaile, slujitorule al Legii!

Condac 8

Străină minune, văzându-te pe tine Balaam vrăjitorul, şi în urmă, David proorocul, la tine, o, fericite Mihaile, în grabă căzând, s-au închinat: unul de frică încremenind, iar celălalt lui Dumnezeu grăind: Aliluia!

Icos 8

Ca un purtător de fulger atotstrălucit şi atotvoios ai venit către cea plină de dar, Gavriile, aducându-i bunele vestiri de bucurie. Pentru aceasta şi noi, bucurându-ne, te fericim pe tine, cântându-ţi:
Bucură-te, vestitorule al bucuriei celei nesfârşite;
Bucură-te, dezlegătorule al blestemului celui de demult;
Bucură-te, ridicarea lui Avraam celui căzut;
Bucură-te, mângâierea Evei celei întristate;
Bucură-te, înalt descoperitorule al întrupării Cuvântului;
Bucură-te, mărite cunoscător al pogorârii lui Dumnezeu;
Bucură-te, cel ce bucurându-te ai zis celei pline de dar: “Bucură-te”;
Bucură-te, cel ce ai dezlegat cu “Bucură-te” toată întristarea;
Bucură-te, stea care ai vestit Soarele;
Bucură-te, luminătorule, care ne-ai arătat lumina cea neapropiată;
Bucură-te, prin care lumea s-a luminat;
Bucură-te, prin care întunericul s-a desfiinţat;
Bucură-te, Gavriile, îngere al darului!

Condac 9

Naşterea Mântuitorului o ai vestit cu bucurie păstorilor celor ce privegheau, Gavriile,  bucurându-te; şi la închinarea Lui pe magi, ca o stea luminoasă, i-ai condus şi pe toţi i-ai înţelepţit a cânta Celui născut aşa: Aliluia!

Icos 9

Râvnitor şi puternic apărător al Tesalonicului celui nou te-ai arătat, Mihaile, purtătorule de lumină şi ajutător mare eşti pururea popoarelor creştine, de multe nevoi scăpându-le şi îndemnându-le a cânta ţie:
Bucură-te, cetatea poporului celui nou;
Bucură-te, tăria neamurilor creştine;
Bucură-te, cel ce pe apostoli de multe ori i-ai întărit;
Bucură-te, cel ce pe martiri tari i-ai făcut;
Bucură-te, că pe Petru din legături şi din închisoare l-ai slobozit;
Bucură-te, că tu pe Irod îndată l-ai omorât;
Bucură-te, al Bisericii păzitor neînvins;
Bucură-te, cel ce eşti asupra ereticilor secure cu două ascuţişuri;
Bucură-te, întărire puternică a cuvioşilor;
Bucură-te, sprijin luminat al ierarhilor;
Bucură-te, prin care se lăţeşte credinţa;
Bucură-te, prin care se micşorează rătăcirea;
Bucură-te, Mihaile, slujitorule al Legii!

Condac 10

Sfârşitul a toată lumea când se va face, Mihaile, trâmbiţa cea mai de pe urmă vei trâmbiţa, după care morţii din pământ, sculându-se, cu frică vor sta înaintea judecătorului   nepărtinitor, cântând împreună cu tine cântarea: Aliluia!

Icos 10

Totdeauna numele tău, o, Gavriile, purtătorule de lumină, arată luminat înălţimea  rânduielii tale, căci, după chemarea lui Dumnezeu, te-ai arătat cu cuviinţă slujitor vrednic al Cuvântului, Dumnezeu-Omului; de aceea, cu laude te fericim, grăind:
Bucură-te, prin care logodnicul în taină s-a învăţat;
Bucură-te, prin care Fecioara de dânsul a fost luată;
Bucură-te, cel ce numele lui Iisus mai înainte l-ai spus;
Bucură-te, cel ce ai vestit mântuirea lumii;
Bucură-te, că logodnicului Iosif i-ai descoperit taina;
Bucură-te, că pe Iisus în Egipt L-ai scăpat;
Bucură-te, cel ce pe Hristos din Egipt înapoi L-ai chemat;
Bucură-te, cel ce ai vestit că El va locui în cetatea Nazaret;
Bucură-te, cel ce pe credincioşii magi, taina i-ai învăţat;
Bucură-te, că pe dânşii de Irod i-ai scăpat;
Bucură-te, prin care Iisus a fost păzit;
Bucură-te, prin care Irod a fost luat în râs;
Bucură-te, Gavriile, îngere al darului!

Condac 11

Deasupra pietrei mormântului celui primitor de Viaţă, şezând îmbrăcat în alb şi ca fulgerul strălucind, Gavriile, învie­rea lui Hristos ai binevestit femeilor, zicând lor “nu plângeţi” şi cântând cântarea: Aliluia!

Icos 11

Făclie lumii eşti, Mihaile arhanghele, strălucind minţile credincioşilor şi povăţuindu-le către cunoştinţa cea dumneze­iască şi către mântuire, luminând şi mântuind de răutăţile amăgitoare pe toţi care grăiesc:
Bucură-te, apărătorule al tuturor credincioşilor;
Bucură-te, făcătorule al multor feluri de minuni;
Bucură-te, neîmpuţinată tămăduire a bolnavilor;
Bucură-te, grabnică scăpare a celor din robie;
Bucură-te, cel ce ai apărat Mănăstirea Dochiarului;
Bucură-te, că pe aceasta o ai izbăvit de năvălirea saracinilor;
Bucură-te, scăparea tânărului celui afundat;
Bucură-te, arătarea aurului celui ascuns;
Bucură-te, cel ce ai făcut să izvorască izvor de aghiasmă;
Bucură-te, cel ce pe apă faci minuni;
Bucură-te, înfrumuseţătorul Bisericii creştine;
Bucură-te, ajutătorul Bisericii acesteia;
Bucură-te, Mihaile, slujitorule al Legii!

Condac 12

Dar dumnezeiesc dăruieşte celor ce serbează cu dragoste ziua amintirii tale, Mihaile, şi celor ce te cheamă pe tine la ieşirea lor din viaţă arată-te ajutător şi mai ales păzeşte-ne pe noi, cei ce în biserica ta cântăm: Aliluia!

Icos 12

De la tine, o, îngere al darului, învăţându-ne a cânta în psalmi laude de bucurie  dumnezeieştii întrupări, ţie cele de mulţumire cu dor cântăm şi ca unui bun vestitor, mărindu-te, aşa-ţi grăim:
Bucură-te, bucuria celor întristaţi;
Bucură-te, păzitorul celor asupriţi;
Bucură-te, bogăţia nefurată a săracilor;
Bucură-te, liman de mântuire al celor ce înoată;
Bucură-te, armă prea puternică a credincioşilor;
Bucură-te, laudă preamărită a preoţilor evlavioşi;
Bucură-te, întăritorule al mănăstirilor;
Bucură-te, îngrijitorule minunat al bisericii acesteia;
Bucură-te, apărătorule al celor ce pe tine te măresc;
Bucură-te, preabunule aducătorule de bucurie al sufletelor;
Bucură-te, binecuvântare dumnezeiască a credincioşilor;
Bucură-te, bună povăţuire a călugărilor;
Bucură-te, Gavriile, îngere al darului!

Condac 13

O, dumnezeieştilor căpetenii ale îngerilor, Mihaile şi Gavriile, care staţi aproape de scaunul lui Dumnezeu, laudele acestea ale noastre, ca banul văduvei primindu-le, de gheenă ne izbăviţi pe noi, ca împreună cu voi să cântăm: Aliluia!
Acest Condac se zice de trei ori.

Apoi se zice iarăşi Icosul întâi: Arhanghele Mihaile, mai-marele… şi Condacul întâi: Pe căpeteniile îngerilor … ; şi se face otpustul.

SURSA:
http://www.doxologia.ro/

Despre mihailandrei

"Iisus Hristos a venit în lume ca să mântuiască pe cei păcătoşi, dintre care cel dintâi sunt eu."(I Tim 1,15)
Acest articol a fost publicat în biblie, Biserica, Crestinism, Iisus Hristos, Ortodoxie, Romania, Sfintii Arhangheli Mihail si Gavriil, teologie, vesnicie. Pune un semn de carte cu legătura permanentă.

46 de răspunsuri la ACATISTUL SFINŢILOR ARHANGHELI MIHAIL ŞI GAVRIIL

 1. Varahiil zice:

  @ion
  Gorila protestanta, n-am coborat din voi,
  Avem nadejde- n Domnul, ca suntem mai de soi!
  Nu te-nsela, nici voi, din Dumnezeu n-ati coborat,
  Ca ati furat din Lege, doar ce v-a convenit!
  N-aveti traditii, datini, sunteti ai nimanui
  Si-mprastiati miasme, ca-n cloaca Iadului
  Voi n-aveti „sfinti pe ruguri”, ca doar de ei v-ati rupt!
  Cazuti si jalnici sunteti, de cand v-am cuunoscut!
  Fatarnicia-pana la ceruri v-a crescut,
  Desi aveti doar „sfinti”, pacatul vi-i placut!
  Sustineti ca la voi, nu-s homosexuali?
  Sau la voi, pedofilii…nu sunt bolnavi mental?
  Din epileptici si din maniaci v-ati facut lideri
  Si-i amagiti pe oameni, cum ca-i veti face liberi…
  Pastori aveti dementi, si psihopati..
  Credeti- ma, c-o duceti, asa cum meritati!
  Nici neuroni n-aveti, (ce-ati face voi cu ei?)
  V-ati vinde chiar si mama doar pentru cativa lei…
  Ca doar Credinta, Neamul si Tara le-ati vandut…
  Iar glasul de Apostol va e necunoscut.
  Va inselati amarnic, mai inselati si pe-altii
  Si-n urma mascaradei, va numarati talantii!
  Dar FII ATENT, o, Iuda, si nu te amagi,
  CA VINE ZIUA PLATII… SI-ATUNCEA VETI PLATI!!!

 2. Iulian zice:

  Varahiil ,nota 10 sincer superba poezia ,dami voie te rog sa o fac un filmulet.Te superi ?

 3. Varahiil zice:

  @Iulian
  Nu ma supar deloc. 😀
  Doamne ajuta!
  Te rog doar sa ni-l arati si noua, aici, pe blog, cand e gata…

 4. Varahiil zice:

  Pentru toata inima Ortodoxa:
  Sa invieze Dumnezeu, si sa se risipeasca vrasmasii Lui, si sa fuga de la Fata Lui, toti cei ce-L urasc pe El:

  Sfinti Martiri ai Neamului Romanesc, rugati-va Domnului pentru noi!

 5. ion zice:

  @Varahiil
  Ai luat-o pe ulei, ai inceput cu amenintari ? Fiule, te-am sfatuit sa-ti schimbi meseria, nu religia ! Vad ca ai trecut la islam.
  „Sfinti Martiri ai Neamului Romanesc, rugati-va Domnului pentru noi!”
  Sa se roage mortii ca aia vii v-au cam uitat ! 😦
  Sabat fericit !

 6. Varahiil zice:

  @ion
  Am mentionat: pentru toata inima ORTODOXA. Nu stric, in general, orzul pe gaste. Nu-s fiul tau, dar daca ai unul, ureaza-i lui…Sabat fericit. Cu asa tata, va avea nevoie… 😀
  Cat despre tine, ia-ti o minte noua, ca asta nu prea te mai ajuta!
  Ultimul cuvant (apartine unuia din „mortii” nostri sfinti- mai vii decat tine, dupa umila mea parere): nu te pune cu Crucea, ca-i mai presus de puterea ta! Completez: nici cu cei ce si-au asumat-o…e un sfat, nu o amenintare.

 7. ion zice:

  @Varahiil
  „nu te pune cu Crucea, ca-i mai presus de puterea ta!”
  Cu popa nu cu crucea.
  „nici cu cei ce si-au asumat-o”
  Nu si-au asumat-o, doar si-au agatat-o de gat si se leagana a pustiu…
  „ia-ti o minte noua”.
  Fain! Schimbarea mintii e metanoia, pocainta. Fa si tu la fel. Recomanda-le enoriasilor sa-si cumpere Scripturi, sa te verifice daca ce le spui e adevarat. Spune-le deslusit si nu mai lalai, ca nu tot ce zice popa e adevarat, ca ce face… vai si-amar! Nu-i mai minti, nu le mai vinde tuica, nu mai bea nici tu, ca trebuie sa le fii exemplu, etc.
  Sabat fericit in continuare !

 8. Varahiil zice:

  @ion
  „Gorila penticostala, n-am cobora din voi…”
  Ai nimerit absolut…pe alaturi…cu toate!

  Esti patetic.

 9. Ioan Cadar zice:

  Despre cinstirea sfinţilor îngeri am strâns şi eu următorul material cu versete biblice:
  http://binevestitorul.wordpress.com/2012/11/07/cinstirea-ingerilor/

 10. Cel ce va inteapa zice:

  Nea Mihail…Exista un singur Dumnezeu..care e sfant…Oamenii ..indiferent de religie..nu sunt sfinti…sunt pacatosi…In traditia ortodoxa..astazi este sarbatoarea ,,Sfintilor Mihail si Gavriil,,…asa ca iti doresc sanatate ..si pocainta adevarata prin Duhul Sfant…Daca nu-l aveti il puteti cere..de la Domnul Iisus..

 11. Niku zice:

  IOCOS I..Eu Arhanghelul lui Dumnezeu..nu am nevoie de inchinarea voastra..de icoanele voastre ,,ortofizice,,..Inchinati-va cu adevarat lui Iisus Hristos..Cel care măntuieste…Alelluia ..aleluia.. GÎNDACUL 2:..Io sunt Ingerul Gavriil..Si nu vin la voi tiptil..Aleluia si amiiin.. Lăsati-va de icoane, de colive si bumboane..pe saraci nu-i săraciti..si la DOMNUL sus priviti..Spuneti-le Adevarul..si nuuuuuu mmaaaiii prooooosstiti poporuuuuulll….Ammmiiiin..( Popa si dascalu beau vin)..

 12. Varahiil zice:

  Idiot nou la orizont… 😀
  Cu cretinismele „intepatului” m-am obisnuit, ceva normal n-a postat niciodata…
  In cazul tau, poate ar fi bine sa postezi cand esti treaz, cand nu ai prizat nimic in prealabil, sau cand…esti ortodox. Bun?

 13. Cel ce va Inteapa zice:

  Ce trebuieste sa faca un popă…Sa-si dea jos hainele popesti de pe el…Sa se pocaiasca ..cu adevarat..Sunt furate din sanctuarul de la ierusalim..Hainele lui Aaron erau muult mai frumoase..Sa puna mana la munca..sa munceasca…sa-si castige painea cu mana lui…nu intinzand-o cerand a pomana..Sa nu traiasca din hotie…din prosteala pe seama altora..Munca pe care o prestezi..nu este de origine divina..are origini pagane sataniste..Mantuirea nu o da nici un popă..Mantuirea omului este prin Iisus Hristos..Invatatura popilor nu este de obarsie cereasca..este de traditie de tranzitie ..de origine satanica..In centrul atentiei voastre sta pantecele -(slava-lui-vouă)locul unde constiinta voastra trece mai intai pe acolo..Dorinta voastra e sa fiti aici si acolo…NNNNţtttttt..nu se poate…le-ati avut aici pe toate..Acolo nu-i de nasul vostru…nu la-ti vrut pe Iisus.nu l-ati iubit….EL spunea una ..voi faceati ce va tuna stapanul vostru Sarsaila..prin cap….,, tatal nostru-n podu vostru ..cad mergea hodorogea…etc..Negru… e imparatia voastra..Va place negrul..Om pacatos imbracat in negru in haine femeiesti…Domnul zice sa NU te imbraci in haine muieresti..Imparatia zisa de voi este neagra…a toata vesnicia…nu a-ti vrut-o voi..ea vine, e a voastra..V-am scris asa si asa ..sa fac pe unii dintre voi ..sa deschida ochii-ca de bou-sa vada si sa se trezasca din adormirea maicii domnului-omului -Băi sa va iiinntrree bine in cap singurul MARE PREOT pus dupa randulala divina este IISUS HRISTOS..Evrei 8,1-2..Si cu asta basta..imi bat capu de pomană cu voi….!?

 14. Iulian zice:

  @cel ce da prin gropi,
  Au nu ştiţi că cei ce săvârşesc cele sfinte mănâncă de la templu şi cei ce slujesc altarului au parte de la altar?
  Tot aşa a poruncit şi Domnul celor ce propovăduiesc Evanghelia, ca să trăiască din Evanghelie.(ICorinteni)
  Maica Domnului flacau ,nu maica domnului ,ca nu-i tanti nuti a ta, cea dilie si plagiatoare.Parasuta sectara ,nu ne spui si noua data cand vine sfarsitul lumii,ca voi sunteti specialisti in asa ceva. Lasa-te de sfaturi si vezi barna aceea mare din ochiul tau ca te impiedicii in ea.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.