Despre recensământ


Imnul Uniunii Sovietice Europene, versiune populară:

http://www.trilulilu.ro/myrciulik/c920f8ec697fca

Se pare că datele rezultate în urma recensământului european ajung în … Israel.
Coana U.E confirmă:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:027:0039:01:RO:HTML

2011/61/UE: Decizia Comisiei din 31 ianuarie 2011 în temeiul Directivei 95/46/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind nivelul de protecţie adecvat asigurat de Statul Israel privind prelucrarea automată a datelor cu caracter personal [notificată cu numărul C(2011) 332] Text cu relevanţă pentru SEE

Jurnalul Oficial L 027 , 01/02/2011 p. 0039 – 0042

Decizia Comisiei
din 31 ianuarie 2011
în temeiul Directivei 95/46/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind nivelul de protecţie adecvat asigurat de Statul Israel privind prelucrarea automată a datelor cu caracter personal [notificată cu numărul C(2011) 332]

(Text cu relevanţă pentru SEE)
(2011/61/UE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,
având în vedere Directiva 95/46/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date [1], în special articolul 25
alineatul (6),
După consultarea Autorităţii Europene pentru Protecţia Datelor, întrucât:

(1) În temeiul Directivei 95/46/CE, statelor membre li se cere să ia măsuri astfel încât transferul datelor cu caracter personal către o ţară terţă să poată avea loc numai în cazul în care ţara terţă în cauză asigură un nivel adecvat de protecţie și în cazul în care legile statelor membre care pun în aplicare alte dispoziţii ale directivei sunt respectate înainte de transfer.
(2) Comisia poate constata că o ţară terţă asigură un nivel adecvat de protecţie. În acest caz, datele cu caracter personal pot fi transferate din statele membre fără să fie nevoie de garanţii suplimentare.
(3) În temeiul Directivei 95/46/CE, nivelul de protecţie a datelor trebuie evaluat ţinând seama de toate împrejurările care au legătură cu o operaţiune de transfer de date sau cu o serie de operaţiuni de transfer de date şi acordând o atenţie specială mai multor elemente relevante pentru transfer, enumerate la articolul 25.
(4) Având în vedere diferitele abordări privind protecţia datelor din ţările terţe, evaluarea caracterului adecvat trebuie efectuată şi orice decizie în temeiul articolului 25 alineatul (6) din Directiva 95/46/CE trebuie adoptată şi pusă în aplicare astfel încât să nu creeze discriminări arbitrare sau nejustificate faţă de ţările terţe în care există condiţii similare ori între acestea, şi să nu se constituie o barieră mascată în calea comerţului, ţinând seama de angajamentele internaţionale actuale ale Uniunii Europene.
(5) Sistemul juridic din Statul Israel nu dispune de o constituţie scrisă, însă Curtea Supremă din Statul Israel a acordat un statut constituţional anumitor „legi de bază”. Această „legislaţie de bază” este completată de o jurisprudenţă extinsă, întrucât sistemul juridic israelian aderă în mare măsură la principiile dreptului comun. Dreptul la protecţia vieţii private este inclus în legislația de bază: „Demnitate umană şi libertate”, în
secţiunea 7.
(6) Standardele legale pentru protecţia datelor cu caracter personal în Statul Israel sunt bazate în mare parte pe standardele stabilite prin Directiva 95/46/CE şi sunt prevăzute în Legea privind protecţia vieţii private 5741-1981, modificată ultima dată în 2007 pentru a stabili noi cerinţe privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi organizarea detaliată a autorităţii de supraveghere.
(7) Legislaţia în domeniul protecţiei datelor este completată, de asemenea, de decizii guvernamentale privind punerea în aplicare a Legii privind protecţia vieţii private 5741-1981 şi organizarea şi funcţionarea autorităţii de supraveghere, bazată în mare parte pe recomandările formulate în raportul adresat Ministerului Justiţiei de către Comitetul de examinare a legislaţiei în ceea ce priveşte bazele de date (raportul Schoffman).
(8) Mai multe instrumente juridice care reglementează diferite sectoare, precum legislaţia din sectorul financiar, reglementările în domeniul sănătăţii și registrele publice, conţin, de asemenea, dispoziţii privind protecţia datelor.
(9) Standardele juridice în materie de protecţie a datelor aplicabile în Statul Israel includ toate principiile de bază necesare pentru a asigura un nivel adecvat de protecţie a  persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal din bazele de date automatizate. Capitolul 2 din Legea privind protecţia datelor 5741-1981, care prevede principiile de prelucrare a datelor cu caracter personal, nu se aplică prelucrării datelor cu caracter personal din bazele de date neautomatizate (bazele de date manuale).
(10) Aplicarea standardelor juridice în materie de protecţie a datelor este garantată prin căi de atac de ordin administrativ şi judiciar, precum şi printr-un control independent exercitat de autoritatea de supraveghere, şi anume de Autoritatea privind legislaţia, informaţia şi tehnologia din Statul Israel (ILITA), care este învestită cu atribuţii de investigaţie şi intervenţie şi care acţionează în deplină independenţă.
(11) Autorităţile israeliene responsabile de protecţia datelor au dat explicaţii şi asigurări referitoare la modul în care trebuie interpretată legislaţia israeliană şi au confirmat că legislaţia israeliană privind protecţia datelor este pusă în aplicare conform acestei interpretări. Prezenta decizie ţine seama de explicaţiile şi asigurările respective şi este, prin urmare, condiţionată de acestea.
(12) Prin urmare, ar trebui să se considere că Statul Israel asigură un nivel adecvat de protecţie a datelor cu caracter personal, astfel cum este prevăzut în Directiva 95/46/CE, în ceea ce priveşte transferurile internaţionale automatizate de date cu caracter personal din Uniunea Europeană către Statul Israel sau transferurile neautomatizate supuse unor  prelucrări automatizate în Statul Israel. Pe de altă parte, transferurile internaţionale de date cu caracter personal din UE către Statul Israel, atunci când atât transferul în sine, cât şi prelucrarea ulterioară a datelor se efectuează exclusiv prin mijloace neautomatizate, nu intră sub incidenţa prezentei decizii.
(13) Pentru a asigura transparenţa şi pentru a garanta capacitatea autorităţilor competente ale statelor membre de a asigura protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte  prelucrarea datelor lor cu caracter personal, trebuie specificate circumstanţele excepţionale în care poate fi justificată suspendarea anumitor fluxuri specifice de date, fără a aduce atingere constatării unui nivel adecvat de protecţie.
(14) Constatările prezentei decizii privind nivelul adecvat de protecţie se referă la Statul Israel, astfel cum este definit în conformitate cu dreptul internaţional. Transferurile ulterioare către un destinatar din afara Statului Israel, astfel cum este definit în conformitate cu dreptul internaţional, ar trebui considerate transferuri de date cu caracter personal către ţări terţe.
(15) Grupul de lucru pentru protecţia persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, stabilit în temeiul articolului 29 din Directiva 95/46/CE, și-a dat avizul favorabil cu privire la nivelul adecvat de protecţie a datelor cu caracter personal în ceea ce priveşte transferurile internaţionale automatizate de astfel de date din Uniunea Europeană sau transferurile neautomatizate supuse unor prelucrări automate în Statul Israel. În avizul său favorabil, grupul de lucru a încurajat autorităţile israeliene să adopte noi dispoziţii care să extindă aplicarea legislaţiei israeliene la bazele de date manuale, care să recunoască în mod explicit aplicarea principiului proporţionalităţii la prelucrarea datelor cu caracter personal în sectorul privat şi care să interpreteze excepţiile pentru transferurile internaţionale de date în conformitate cu criteriile prevăzute în   documentul său de lucru privind interpretarea comună a articolului 26 alineatul (1) din Directiva 95/46/CE [2]. Acest aviz a fost luat în considerare pentru pregătirea prezentei decizii [3].
(16) Comitetul instituit în temeiul articolului 31 alineatul (1) din Directiva 95/46/CE nu a emis un aviz în termenul stabilit de preşedintele acestuia,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1
(1) În sensul articolului 25 alineatul (2) din Directiva 95/46/CE, se consideră că Statul Israel oferă un nivel adecvat de protecţie a datelor cu caracter personal transferate din Uniunea Europeană în ceea ce priveşte transferurile internaţionale automate de date cu caracter personal din Uniunea Europeană sau în cazul transferurilor neautomate, dacă aceste sunt supuse unor prelucrări automate în Statul Israel.
(2) Autoritatea israeliană competentă în materie de supraveghere a aplicării standardelor juridice privind protecţia datelor în Statul Israel este „Autoritatea privind legislaţia, informaţia şi tehnologia din Statul Israel (ILITA)”, menţionată în anexa la prezenta decizie.

Articolul 2
(1) Prezenta decizie se referă exclusiv la nivelul adecvat de protecţie oferit în Statul Israel, astfel cum este definit în conformitate cu dreptul internaţional, în vederea îndeplinirii cerinţelor de la articolul 25 alineatul (1) din Directiva 95/46/CE şi nu aduce atingere altor condiţii sau restricţii care pun în aplicare alte dispoziţii din directiva menţionată anterior care se referă la prelucrarea datelor cu caracter personal în statele membre.
(2) Prezenta decizie se aplică în conformitate cu dreptul internaţional. Aceasta nu aduce atingere statutului Înălţimilor Golan, Fâşiei Gaza şi Cisiordaniei, inclusiv Ierusalimului de Est, astfel cum este definit în conformitate cu dreptul internaţional.

Articolul 3
(1) Fără a aduce atingere atribuţiilor lor de a lua măsuri pentru a asigura respectarea dispoziţiilor naţionale adoptate în temeiul unor alte dispoziţii decât cele prevăzute la articolul 25 din Directiva 95/46/CE, autorităţile competente din statele membre îşi pot exercita atribuţiile pentru a suspenda fluxurile de date către un destinatar din Statul Israel în vederea protejării persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal ale acestora, în următoarele cazuri:
(a) atunci când o autoritate israeliană competentă a stabilit că destinatarul încalcă standardele de protecţie aplicabile; sau
(b) atunci când este foarte probabil ca standardele de protecţie să fie încălcate, există motive întemeiate să se creadă că autoritatea israeliană competentă nu ia sau nu va lua măsuri adecvate şi în timp util pentru a rezolva cauza respectivă, continuarea transferului ar crea un pericol iminent de prejudiciere gravă a persoanelor în cauză, iar autorităţile competente din statul membru au depus eforturi rezonabile în aceste circumstanţe de a avertiza partea responsabilă de prelucrarea datelor din Statul Israel şi i-au oferit posibilitatea de a răspunde.
(2) Suspendarea încetează de îndată ce sunt asigurate standardele de protecţie, iar autorităţii competente din statele membre în cauză i se aduce la cunoştinţă acest lucru.

Articolul 4
(1) Statele membre informează fără întârziere Comisia cu privire la măsurile luate în temeiul articolului 3.
(2) Statele membre şi Comisia se informează reciproc cu privire la cazurile în care măsurile luate de autorităţile israeliene răspunzătoare de respectarea standardelor de protecţie nu asigură această respectare a standardelor.
(3) În cazul în care informaţiile culese în temeiul articolului 3 și al alineatelor (1) şi (2) din prezentul articol demonstrează că un organism însărcinat cu asigurarea respectării standardelor de protecţie în Statul Israel nu îşi îndeplineşte eficient rolul, Comisia informează autoritatea israeliană competentă şi, în cazul în care este necesar, prezintă un proiect de măsuri în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 31 alineatul (2) din Directiva 95/46/CE în vederea abrogării sau suspendării prezentei decizii ori a limitării domeniului de aplicare a acesteia.

Articolul 5
Comisia evaluează punerea în aplicare a prezentei decizii şi raportează orice constatare pertinentă comitetului înfiinţat în temeiul articolului 31 din Directiva 95/46/CE, incluzând orice dovadă care ar putea afecta constatarea de la articolul 1 din prezenta decizie conform căruia protecţia datelor în Statul Israel este adecvată, în sensul articolului 25 din Directiva 95/46/CE, precum şi orice dovadă din care rezultă că prezenta decizie este aplicată în mod discriminatoriu. Comisia va monitoriza, în special, prelucrarea datelor cu caracter personal în bazele de date manuale.

Articolul 6
Statele membre iau toate măsurile necesare pentru a se conforma prezentei decizii în termen de 3 luni de la data notificării acesteia.

Articolul 7
Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 31 ianuarie 2011.
Pentru Comisie
Viviane Reding
Vicepreşedinte

[1] JO L 281, 23.11.1995, p. 31.
[2] Documentul WP114 din 25 noiembrie 2005. Disponibil la adresa:

Dă clic pentru a accesa wp114_en.pdf

[3] Avizul 6/2009 privind nivelul de protecţie a datelor cu caracter personal în Israel. Disponibil la adresa: http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/privacy/docs/wpdocs/2009/wp165_en.pdf
–––––––––––––––––

ANEXĂ
Autoritatea competentă în materie de supraveghere menţionată la articolul 1 alineatul (2) din prezenta decizie:
The Israeli Law, Information and Technology Authority (Autoritatea privind legislaţia, informaţia şi tehnologia din Statul Israel)
The Government Campus
9th floor
125 Begin Rd.
Tel Aviv
Israel
Adresa poştală:
P.O. Box 7360
Tel Aviv, 61072
Tel.: +972-3-7634050
Fax: +972-2-6467064
E-mail: ILITA@justice.gov.il
Site: http://www.justice.gov.il/MOJEng/RashutTech/default.htm

SURSA:
http://deveghepatriei.wordpress.com/

_______________________________________________

Va rugăm sa citiţi şi:
http://antirecensamant2011.wordpress.com/

http://www.jurnalul.ro/stiri/observator/recensamant-2011-esti-ochelarist-trebuie-sa-o-declari-la-fel-si-daca-primesti-bani-de-la-rudele-din-strainatate-593286.html

Acest articol a fost publicat în antihrist, ateism, bolsevism, comunism, Europa, geopolitica, leninism, marxism, nationalism, Romania, socialism, Totalitarism, UE și etichetat . Pune un semn de carte cu legătura permanentă.

25 de răspunsuri la Despre recensământ

 1. Bogdan,
  Tu vezi ce declari şi cum o suceşti după câteva minute?
  „Cornelui nu te mai tot juca cu mine.”

 2. Bogban,
  Noţiunea de ateu e abstractă. Semantic e construit după aceeaşi regulă după care e construit cuvântul afon
  Aşadar ateu înseamnă fără dumnezeu. Există o astfel de persoană? S-ar putea ca cineva să nu creadă în nici un dumnezeu indiferent cum s-ar chema el dar crede în el însuşi (ea însăşi) şi în puterea lui (ei) de a crea. Pentru el însuşi (ea însăşi), el (ea) e dumnezeu…

  Ateii nu există, dar nu am inventat noi un cuvânt potrivit…

 3. Adrian.S zice:

  Da Bogdan.Am declarat.Dar oare chiar am fost trecuti unde am declarat?In 2002 am declarat ca sunt ateu insa fiind minor atunci tata i-a spus recenzorului sa ma puna ortodox.Asa ca daca in cazul meu a scris altceva,ce te face sa crezi ca in cazul altora nu a scris altceva.Acuma m-o incadrat bine ca si penticostal(recenzorul era ateu).Pe facebook s-au declarat peste 100000 atei.Oare tot asa vor aparea in recensamant?Dar iti dau dreptate ca aproape nimeni nu-si mai respecta confesiunea.

 4. bogdan zice:

  Cornelui, am spus ca ei se joaca si interpreteaza cum vor. Dar si tu te faceai ca nu intelegi ce vreau sa spun.

 5. Bogdan,
  Dacă zici tu…….

 6. TLC zice:

  Ateismul e negarea Creatorului, negarea Creatorului e o credinta pe invers. Necredinta in Dumnezeu e credinta in „opozitie”. Dogma ateista presupune blasfemierea Crestinismului, iata un exemplu:
  http://sclavii.blogspot.com/2010/03/mic-ghid-de-comportament-anticrestin.html

  Cei mai ferventi atei sunt cei de rit anarho-bolsevic. Sunt cei aprigi inchinatori, merg in pelerinaj la moastele „sfantului” Lenin si il slavesc de zor pe Levy – Karl Marx apostolul satanei. Sufletele lor de zdrente ordinare vibreaza de placere cand aud de Bakunin. Ateii, indiferent de rit, il idolatrizeaza pe Darwin. Au si biserica:
  https://mihailandrei.wordpress.com/2010/12/08/religia-ateista-si-slujitorii-ei/
  Un bun credincios e Remus Cernea, decorat de cu “Rainbow Humanist Award 2009″:
  http://remuscernea.ro/2011/02/miscarea-verzilor-din-romania-sustine-gay-pride-din-budapesta/

  Omul nu face decat sa respecte perceptele religiei sale. Gheiala e articol principal de credinta.

 7. Dorel zice:

  Cred, de data asta, că ai mare dreptate. Ateismul nu înseamnă, însă, doar negarea creștinismului în ansamblul său, ci chiar mai mult: lupta cu orice mijloace împotriva acestuia! Domnul să vadă și să judece între creștini (indiferent de denominațiune) și „restul” (sau „resturile”) lumii! Poți citi inclusiv printre rânduri ultima afirmație!

 8. TLC zice:

  @Dorel

  Ce spui tu e evident, dovada e data de genocidul rosu. Totul a inceput in Rusia, crima era la ordinea zilei, devenise normalitate. Inca din primele momente ale instaurarii regimului satanic, Biserica s-a „bucurat” de atentia credinciosilor „bezbojnici”. Gulagul e plin de oasele crestinilor ucisi. Toate natiunile napadite de bolsevism stiu bine treaba asta. Chiar si catolicii s-au lovit de grozaviile anarho-bolsevicilor. Desi nu ma impac cu Vaticanul, nu am cum sa fiu de acord cu
  tacticile bolsevice din Spania razboiului civil. Javrele comuniste se imbracau cu haine de preoti si faceau turul carciumilor si al bordelurilor. Provocau scandaluri, incendii, batai, jafuri, violuluri si crime doar ca sa discrediteze clerul papistas.
  Natiunea chineza a suferit si ea ingrozitor, pseudo-revolutia culturala nu-i altceva decat un „experiment Pitesti” de proportii gigantice. Pe scurt, Petre Tutea avea dreptate:

  „A te opune comunismului inseamna a apara puritatea Codului Penal. Comunistii nu trebuie tratati ca infractori de drept comun. Ca hotii de buzunare, ca talharii, ca violatorii de dame … Comunismul este un cancer social. Unde se instaleaza, ramane pustiu” (Cugetari memorabile)

  Uite ceva interesant:
  http://apologeticum.wordpress.com/2011/10/21/cel-putin-in-sua-exista-dovezi-solide-ca-ocuparea-wall-street-este-o-miscare-comunista-condusa-de-socialisti/

  http://savatie.wordpress.com/2011/07/16/1-ateismul-in-trecut-si-in-prezent/

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.