Directivele de bază ale NKVD pentru ţările din orbita sovietică (1947)


Documentul alăturat este strict autentic, el conţinând directivele NKVD pentru ţările din aşa-numitul “lagăr socialist”. A fost emis la NKVD la 2 iunie 1947. A fost găsit în Polonia (varianta pe care v-o prezentăm), Bulgaria, Germania de Est, Cehoslovacia în diferite arhive, probabil existând câte o variantă pentru fiecare ţară ocupată de Armata Roşie. Documentul respectiv referitor la România nu a fost dat încă publicităţii. Reproducere după revista „Memoria” nr. 8

Moscova 2-6-1947 (STRICT SECRET) K-AA/CC 113. Indicaţia NK/003/47

1. Este interzisă primirea pe teritoriul ambasadelor a autohtonilor contactaţi de noi ca informatori. Întâlnirea cu aceşti oameni este organizată de serviciul special desemnat în acest scop, iar întâlnirile pot avea loc doar în locuri publice. Informaţiile sunt preluate de catre ambasadă, prin organele serviciilor speciale, în speţă cu predarea lor ofiţerului nostru cu cel mai mare grad în ambasadă.

2. Se va urmări ca între soldaţii noştri şi populaţia civilă să nu se producă legături de nici un fel. Este inadmisibil ca ofiţerii noştri să viziteze autohtoni la locuinţele lor; este, de asemenea, inadmisibil ca simpli soldaţi să stabilească relaţii cu femei din rândul băştinaşelor. Nu se admite stabilirea de relaţii între soldaţii noştri şi populaţia civilă, respectiv soldaţii autohtoni.

3. Se va accelera lichidarea cetăţenilor care întreţin legături neiniţiate de către noi cu Partidul Comunist Polonez, Partidul Socialist Polonez, cu interbrigadiştii, cu Organizaţia Tineretului Comunist Polonez, cu Armata de Acasă şi alte asociaţii. În acest scop trebuie folosite elementele opoziţiei militare.

4. La acţiunile militare vor lua parte acei soldaţi care au stat pe teritoriul ţării noastre (se are în vedere Uniunea Sovietica n.red. “Memoriei”) înainte de a intra în Armata Kosciuzsko (Armata poloneză ce luptă de partea Armatei Sovietice pe teritoriul U.R.S.S. n.red. “Memoria”). Se va ajunge la distrugerea ei totală.

5. Trebuie realizată în mod accelerat unificarea tuturor partidelor într-un singur partid, având grijă ca toate rolurile cheie să revină acelor oameni care aparţin serviciilor noastre secrete.

6. Unificarea organizaţiilor de tineret trebuie făcută rapid. De la conducători de organizaţii locale în sus, în poziţii de conducere se vor repartiza oameni desemnaţi de serviciile noastre speciale.

7. Se organizează şi se urmăreşte ca funcţionarii aleşi ca deputaţi la congrese să nu-şi poată păstra mandatul pe întreaga perioadă ce le stă în faţă. Deputaţii nu pot convoca în nici un caz şedinţe între întreprinderi. Dacă nu există altă soluţie şi o asemenea şedinţa trebuie convocată, se vor îndepărta acei oameni care au activitate în legatură cu proiectarea concepţiilor şi avansarea revendicărilor. Iniţiativele particulare trebuiesc eliminate cu desăvârşire. Pentru fiecare congres se vor pregăti oameni noi şi doar cei vizaţi de serviciile noastre secrete.

8. Se va acorda o atenţie deosebită persoanelor cu capacităţi organizatorice şi cu şanse sigure de popularitate. Aceşti oameni trebuie cooptaţi, iar în cazul în care se opun, se va bloca accesul lor la posturi ierarhic superioare.

9. Se va urmări ca funcţionarii de stat (exclusiv organele de securitate şi din industria minelor) să aibă retribuţii mici. Aceasta se referă îndeosebi la sfera sănătatii, justiţiei, culturii, respectiv la cei care deţin funcţii de conducere (documentul găsit în  Cehoslovacia adaugă: mai puţin cadrele de conducere alese pe baza lealitaţii faţă de regimul socialist).

10. În toate organele de guvernământ, respectiv în majoritatea uzinelor, trebuie să avem oameni care conlucrează cu serviciile noastre speciale, fără ştirea organelor administrative locale.

11. Se va urmări cu stricteţe ca presa autohtonă să nu transmită date privind calitatea şi sortimentul marfurilor ce ni se transportă. Nu este voie ca această activitate să se numească comerţ. Trebuie neapărat menţionat faptul că e vorba de schimburi de mărfuri.

12. Se vor exercita presiuni asupra serviciilor publice în sensul ca acestea să nu acorde acte doveditoare a proprietăţii asupra pământului; actele vor arăta doar calitatea de lot dat în folosinţă, dar niciodata pe aceea de proprietate a deţinătorului.

13. Politica faţă de mica gospodărie ţărănească urmează acest curs pentru a face gospodaria particulară nerentabilă. Dupa aceea trebuie începută colectivizarea. În cazul în care ar interveni o rezistenţă mai mare din partea ţăranilor, trebuie redusă împărţirea mijloacelor de producţie repartizate lor, concomitent cu creşterea obligaţiilor de predare a cotelor. Dacă nici asa nu se ajunge la rezultatul scontat, trebuie organizat ca agricultura să nu poată asigura aprovizionarea cu alimente a ţării, astfel ca necesarul să trebuiască acoperit prin import.

14. Trebuie făcut totul ca hotărârile şi ordinele – fie acestea cu caracter juridic, economic sau organizatoric – să fie nepunctuale.

15. Trebuie făcut totul ca anumite cazuri să fie discutate concomitent de mai multe comisii, oficii şi instituţii, însă nici una dintre ele să nu aibă drept de decizie înainte de a se consulta cu celelalte (fac excepţie cazurile ce vizează industria minelor).

16. Sindicatele din uzină nu pot exercita nici o influenţă asupra activităţii din uzină. Ele pot lucra doar la punerea în practică a hotărârilor şi atât.

17. Sindicatele nu au dreptul de a se împotrivi conducerii în nici o problemă. Sindicatele trebuie să fie ocupate cu alte probleme minore, ca de exemplu: organizarea odihnei în concedii, discutarea cererilor de pensii şi împrumuturi, programe culturale şi distractive, organizarea de excursii, repartizarea mărfurilor deficitare, justificarea unor puncte de vedere şi decizii ale conducerii politice.

18. Trebuie organizat ca numai acei conducători să fie avansaţi care execută impecabil problemele cu care au fost însărcinaţi şi care nu le analizează depăşind cadrul activităţii lor.

19. În legătură cu activitatea băştinaşilor care sunt purtători ai unor funcţii de partid, de stat sau administrative trebuie create asemenea condiţii, ca aceştia să fie compromişi în faţa angajaţilor, astfel încât să devină imposibilă întoarcerea lor în anturajul iniţial.

20. Cadrelor militare autohtone li se pot încredinţa poziţii de răspundere în locuri unde deja sunt plasaţi oamenii serviciului special.

21. În cazul fiecarei acţiuni armate şi cu ocazia tragerilor, cantitatea muniţiei va fi controlată permanent şi cu seriozitate, indiferent de tipul de armă.

22. Trebuie ţinut sub observaţie fiecare institut de cercetare şi laborator, consemnându-se orice cercetare valoroasă.

23. Trebuie acordată o mare atenţie inventatorilor, inovatorilor, respectiv dezvoltată şi sprijinită activitatea lor, dar fiecare invenţie trebuie, înregistrată cu consecvenţă la centru. Este permisă doar realizarea acelor invenţii care au aplicabilitate în industria minelor sau cele care au indicaţiile noastre speciale. Nu este permisă realizarea acelor invenţii care ar asigura creşterea producţiei de produse finite şi, paralel cu aceasta, scăderea producţiei şi a extragerii de materii prime sau ar împiedica îndeplinirea deciziilor. Dacă o invenţie a devenit cunoscută, trebuie organizată vânzarea acesteia în străinătate pe valută vest, pe motiv ca e prea costisitoare în ţară. Documentele cuprinzând datele cu privire la valoarea şi descrierea invenţiei nu se publică. Toate datele şi documentele privitoare la valoarea şi descrierea amănunţită a invenţiei vor intra în posesia noastră.

24. Punctualitatea transporturilor de orice gen trebuie perturbată (mai puţin cele cuprinse în îndrumările din N.K. – 552-46).

25. În uzine trebuie iniţiate diferite şedinte şi conferinţe profesionale, trebuie notate propunerile, observaţiile ce au fost expuse, respectiv autorii acestora.

26. Trebuie popularizate discuţiile cu muncitorii care se ocupă de probleme actuale legate de producţie, respectiv cele care critică trecutul şi problemele locale. Nu se vor înlătura cauzele fenomenelor în discuţie.

27. Luările de poziţie ale conducerilor băştinaşe pot avea coloratură naţională sau istorică, dar acestea nu pot duce la unitate naţională.

28. Trebuie acordată o mare atenţie ca nu cumva în oraşe să existe reţele de apă nelegate la reţeaua principală în cartierele în curs de reconstrucţie sau nou construite. Canalizările vechi neracordate şi fântânile trebuie lichidate sistematic pe parcurs.

29. Reconstrucţia obiectivelor industriale şi construcţia celor noi se va face având în vedere ca materialele reziduale să fie dirijate în depozitele de apă ce ar putea folosi drept rezerve de apă potabilă.

30. În oraşele reconstruite sau nou construite nu se mai admit în locuinţe spaţii excedentare, care ar putea folosi la adăpostirea pe o perioadă mai lungă a animalelor sau depozitarea rezervelor de alimente.

31. Întreprinderile proprietate personală, micii meseriaşi şi micii industriaşi să primească doar astfel de materii prime şi utilaje inferioare şi depăşite care să impiedice producţia de calitate. Preţul acestor mărfuri să fie mai mare decât preţul produselor similare ale întreprinderilor de stat.

32. Trebuie extinsă birocraţia statului în cel mai înalt grad în toate domeniile. Este admisă critica activităţii organelor administrative, însă nu se admite nicidecum scăderea numerică a personalului şi nici funcţionarea normală a aparatului birocratic.

33. Trebuie avut o mare grijă de toate proiectele de fabricaţie în industria minieră, respectiv în întreprinderile indicate în mod special. A se împiedica aprovizionarea bună a pieţii interne.

34. Trebuie acordată o atenţie deosebită bisericilor. Activitatea cultural-educativă trebuie astfel dirijată ca să rezulte o antipatie generală împotriva acestora. E necesar să fie puse sub observaţie tipografiile bisericeşti, arhivele, conţinutul predicilor, cântecelor, al educaţiei religioase, dar şi cel al ceremoniilor de înmormantare.

35. Din şcolile elementare, de specialitate, dar mai ales din licee şi facultăţi trebuie să fie înlăturaţi profesorii de valoare care se bucură de popularitate. Locurile lor trebuie să fie ocupate de oameni numiţi de noi, având un nivel de pregătire slab sau mediocru. Să se analizeze diferenţele dintre materii, să fie redusă cantitatea de material documentar, iar la licee să se oprească predarea limbilor latină şi greacă veche, a filosofiei generale, a logicii şi geneticii. În manualele de istorie nu trebuie amintit care dintre domnitori a servit sau a vrut să servească binele ţării. Se va insista pe lăcomia şi răutatea oricarui rege, pe efectul nefast al monarhiei, şi pe lupta poporului asuprit. În şcolile de specialitate trebuie introdusă specialitatea îngustă.

36. Trebuie să fie iniţiată organizarea unor acţiuni cu caracter artistic sau sportiv care să sărbătorească lupta băştinaşilor împotriva cotropitorilor (exclusiv ruşii, îndeosebi nemţii) şi care să popularizeze lupta pentru socialism.

37. Pe plan local este interzisă apariţia unor opere despre acei băştinaşi care înainte de revoluţie şi în perioada celui de-al doilea război mondial au trăit la noi (în U.R.S.S, n.red. “Memoria”) sau au luptat alături de noi în timpul războiului.

38. Dacă nu se constituie o organizaţie care ar sprijini alianţa cu noi, dar totodată ar stărui asupra controlului activităţii economice a conducerii oficiale, imediat trebuie pornită împotriva ei o campanie de acuzare a naţionalismului şi şovinismului. Aceasta trebuie făcută în felul următor: profanarea monumentelor ce ne aparţin, distrugerea cimitirelor, difuzarea unor manifeste din care să rezulte ponegrirea naţiunii şi culturii noastre şi îndoiala faţă de înţelesul contractelor încheiate cu noi. În munca de propagandă trebuie implicaţi şi băştinaşii, folosindu-ne de ura care există împotriva acelor organizaţii.

39. Se va da o atenţie deosebită construcţiei şi reconstrucţiei drumurilor, podurilor, a căilor şi reţelelor de legătură, indiferent cât de îndepărtate sau inaccesibile ar fi, ca, în cazul în care este nevoie de o intervenţie armată, locul rezistenţei sau al concentrării forţelor reacţionare să fie accesibil din toate părţile.

40. Trebuie ca reprezentanţii opoziţiei să fie închişi. Se va încerca prin toate mijloacele racolarea acelor opozanţi care se bucură de stima populaţiei băştinaşe. Dacă nu cedează, trebuie compromişi prin campanie de denigrare, înainte ca ei să se întipărească în conştiinţa maselor, trebuie lichidaţi prin asa-numite “întâmplări neprevazute” sau închişi sub acuzaţia de crimă de drept comun. Numai în cazuri cu totul speciale se admit procese politice, care vor fi ţinute sub acuzaţia de “înaltă trădare”.

41. Trebuie împiedicată cu orice preţ reabilitarea celor condamnaţi în procese politice. Dacă această reabilitare devine inevitabilă, se admite doar cu condiţia ca acel caz să fie considerat o greseală judecătorească; condamnatul nu va fi judecat, ci doar graţiat: nu va avea loc reluarea procesului, respectiv autorii judecăţii greşite nu vor fi convocaţi.

42. Se interzice judecarea sau chiar criticarea publică a acelor conducători numiţi de către partid, care prin activitatea lor au produs pierderi sau au trezit nemulţumirea angajaţilor. În cazuri drastice se recheamă din funcţie, fiind numiţi în poziţii similare sau superioare. La sfârşit, trebuie puşi în funcţii de conducere şi ţinuţi în evidenţă drept cadre de rezervă pentru perioada schimbărilor ulterioare.

43. Se aduc la cunoştinţa publicului procesele acelor persoane cu poziţie de conducere (în primul rând din cadrul armatei, ministerelor, serviciilor importante, cadrelor didactice) care sunt învinuite de atitudine împotriva poporului, socialismului, industrializării. E o acţiune ce atrage atenţia maselor populare.

44. Se va caută ca acei care lucrează în diferite funcţii indiferent cât de mici, să fie schimbaţi şi înlocuiţi cu muncitori cu cea mai mică pregătire profesională, necalificaţi.

45. Trebuie ca la facultăţi să ajungă cu prioritate sau în mod exclusiv, cei ce provin din cele mai joase categorii sociale, cei care nu sunt interesaţi să se perfecţioneze la nivel înalt, ci doar să obţină o diplomă.

SURSA:
http://www.istoria.md

Reclame

Despre mihailandrei

"Iisus Hristos a venit în lume ca să mântuiască pe cei păcătoşi, dintre care cel dintâi sunt eu."(I Tim 1,15)
Acest articol a fost publicat în anarhism, Antifa, antihrist, ateism, bolsevism, comunism, coruptie, Europa, geopolitica, KGB, leninism, marxism, NKVD, socialism, Totalitarism, URSS. Pune un semn de carte cu legătura permanentă.

10 răspunsuri la Directivele de bază ale NKVD pentru ţările din orbita sovietică (1947)

 1. bogdan zice:

  Da, mai citisem acest document. Ăștia sunt tovarășii sovietici.

 2. TLC zice:

  @bogdan

  Curios e ca autoritatile romane nu au facut public documentul. Cine stie, poate e in vigoare…

 3. bogdan zice:

  Ăsta este un document valabil în perioada stalinistă. Tovarășii noștri din ceaușism nu au avut de-a face cu comunismul, ci doar cu oportunismul, după cum spuneam. Românii care au crezut au fost puțini. Am cunoscut și eu unul, acela credea nu atât în caracterul universalist, ci în partea umanistă: ”de la fiecare după posibilități, fiecăruia după nevoi”. Noi, românii, nu prea suntem noi niște credincioși ai doctrinelor, legionarii au fost excepția, în rest au contat jocurile politice, iar doctrina a fost zero.

 4. bogdan zice:

  Știi la ce mă gândeam, TLC, zilele acestea? Că oamenii ca mine și ca tine sunt manipulabili. Oamenii de onoare, oameni care cred în conceptul, cum spun nemții, ”un om, un cuvânt”, sunt cei mai manipulabili.
  Câdn am făcut cursul acela de psihologie, al cărui scop era de a forma formatori, o chestie absconsă :), am dat mai multe teste. Unul din ele era legat de faptul dacă ești sau nu manipulabil. La mine a ieșit că sunt manipulabil. Noi, oamenii de onoare, avem tendința de a crede în ceea ce ni se spune și de a nu suspecta că interlocutorul are intenții ascunse.
  Revenind la curs, trainerul, tipa, psiholoaga, a dat naibii partea cu formarea și a făcut numai psihologie, psihologie cu aplicație practică.
  Am început să devin foarte prudent de atunci, chiar am zi mersi că mi s-a descoperit punctul acesta slab.
  Tipul acela, și cu asta vreau să închei subiectul, a spus pe blogul meu că gata cu conflictul, a încheiat cu: ”Doamne ajuta, sa trecem peste “diferentele” de opinii…”. Imediat la o zi-două mă atacă pe blogul tău. TLC, concluzia este că trebuie să fii precaut cu cei care ți se alătură. Legiunea, de exemplu, a fost penetrată de anumite serviciile secrete, ale lui Carol, Duducăi (da, avea și ea propriul serviciu și se pare că era agenta rușilor!), ale rușilor, mai ales după moartea martirului. Știi ce se spune chiar de Sima, și nu fără dovezi, de legătura acestuia cu SSI-ul. Probabil la zece oameni de onoare (sau chiar mai puțin), exista un informator. Asta e problema, întotdeauna vor din aceștia.
  Prudența, TLC, e neprețuită, în special în politică.

 5. bogdan zice:

  … Apropo de dl Liviu, tachinarea lui cu Lori și cursul meu de psihologie. Dl Liviu chiar ar fi vrut să fie ”babarditorul roșu” cu Lorena. De aceea l-am și întrebat dacă vrea să-i fac cunoștință cu Lori. Cât despre celălalt, situația e jalnică, numai faptul că îi zice ”târfă” spune multe!

  Mi-l închipui pe dl Liviu cu masca lui Batman și o capă roșie, cu secera și ciocanul, gol pe dedesubt. Se duce, intră în cameră la Lori, care-l aștepta așezată pe jos, într-un decor oriental, gen Casablanca.
  Dl. Liviu: Am venit! și trage de un capăt al capei,
  Ea: Aaaaa, a venit Babarditorul roșu! și leșină.

  Acum, nu știm de ce leșină! 🙂

 6. bogdan zice:

  Apropo, TLC, tu vrei să-ți fac cunoștință cu Lori? 🙂

 7. bogdan zice:

  TLC, ca să revin la lucruri serioaase, am făcut referință la tine pe blogul d-lui Valerius. Linkul la acel text este: http://valeriuss.blogspot.com/2011/09/comentariu-la-articolul-cine-submineaza.html?showComment=1316262409993#c492633401166525956.

 8. TLC zice:

  @bogdan

  Daca e document stalinist ce? Mie imi pare ca destule puncte sunt valabile si astazi. De pilda 9, 13, 18, 24, 26, 27, 28, 29, 38, desigur, cu adaptarile de rigoare specifice momentului.

  „Noi, românii, nu prea suntem noi niște credincioși ai doctrinelor, legionarii au fost excepția, în rest au contat jocurile politice, iar doctrina a fost zero”

  Cred ca e suficient de mult adevar in ce spui. Romanii sunt destul de alergici la ideologie. Legionarii nu puteau sa capaciteze tineretul si intelectualitatea daca se rezumau la o simpla doctrina. Fara ancorarea evidenta la Ortodoxie si lupta anticomunista, national-legionarismul nu insemna mare lucru. Sigur, a contat foarte mult ruperea de „camasile albastre” de „cuzisti”.
  A fost important faptul ca au respins erorile anticrestine ale lui A.C Cuza.

  „Că oamenii ca mine și ca tine sunt manipulabili. Oamenii de onoare, oameni care cred în conceptul, cum spun nemții, ”un om, un cuvânt”, sunt cei mai manipulabili”

  Poate ca da poate ca nu. Posibil sa fie manipulabili, dar treaba asta nu merge la nesfarsit. Odata ce a iesit la suprafata inselatoria, oamenii care-si respecta cat de cat cuvantul dat, in principiu devin cei mai tenace adversari.

  „La mine a ieșit că sunt manipulabil”

  Toata lumea e manipulabila. Era gresit sa crezi ca esti imposibil de manipulat.
  Mda, stiu ca ticaloasa aia de Lupescu-Gumberg avea propiul sau serviciu de informatii.
  E regretabil ca a scapat de glont. Ea nu era agenta rusilor, era agenta nemernicilor care prin crime si tot felul de intrigi au reusit sa cotropeasca si sa inece Rusia in sange. Nu au respectat niciodata neamul slav. Faza cu cu SSI-ul e relativ simpla. Nu doar Sima a fost amestecat in povestea asta, ii amintesc si pe Mile Lefter alaturi de Radu Mironovici. Ei erau cetateni romani, in virtutea acestui fapt, statul, oricand ii putea mobiliza. Se dorea indepartarea lor din Bucuresti, asa se face ca Statul Major a ordonat mobilizarea la regimente din teritoriu. In caz ca nu se prezentau, erau dati pe mana Tribunalului Militar. Carol nu a avut tupeu sa infrunte direct Statul Major prin anularea ordinelor de concentrare. Regele a gasit formula sa-i mute la SSI, desigur aranjamentul s-a facut prin Moruzov. Smecheria era asa, Sima si altii, trebuia sa accepte sa se inscrie in „Partidul Natiunii” (al lui Carol, evident) si sa-i convinga pe legionari sa-i urmeze. Cert e ca Sima le-a tras clapa, prin ramanea lui in capitala a reusit sa puna la cale evenimentele din septembrie ’40, adica scanteia ce determinat inlaturarea lui Carol.
  E stranie concentrarea lor initiala in teritoriu. Mircea Dumitriu si altii, suspectau ca anumiti „vectori de influenta” anglofili din Statul Major doreau sabotarea unei eventuale intelegeri intre Carol si Legiune + Germania. Oricum era greu sa-i impaci pe legionari cu Carol in conditia in care acesta ordonase lichidarea lui Codreanu si a altora. In orice caz, si pe noi doi, statul ne poate concentra oricand. Nu inseamna ca suntem apaludacii regimului. Sigur, noi nu suntem de talia lui Sima sau a lui Mironovici, in plus de asta difera contextul si mizele, insa mecanismul e acelasi. E oarecum bizar ca tot vine vorba de Lorena Lupu in conditia in care eu sunt paralel cu subiectul. Nu am schimbat mesaje, nu am auzit de ea pana sa fie invocata de tine, dl. Liviu si Kosk. Imi e straina situatia, nu-s asa de interesat incat sa o descalcesc.

 9. bogdan zice:

  Era o glumă cu Lorena Lupu. 🙂 Deși eu cred că în perioada în care ai lipsit te-ai plimbat cu ea de mână prin parcurile bucureștene. 🙂

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s