ACATISTUL BINECREDINCIOSULUI VOIEVOD ŞTEFAN CEL MARE ŞI SFÂNT


Condacul 1

Apãrãtorului creştinãtãţii, bine-credinciosului Voievod al Moldovei, celui care cu dreptate şi cu dragoste a cârmuit poporul încredinţat lui de Dumnezeu, pilduitorului smereniei creştine şi al iertãrii celor ce i-au fãcut rãu, celui cinstit şi iubit ca un pãrinte, slãvitului Voievod sã-i strigãm: Bucurã-te, Sfinte Ştefane, Binecredincios Voievod şi apãrãtor al creştinãtãţii!

Icosul 1

Pe pãrintele cel mai iubit al Moldovei, pe omul ales de Dumnezeu, pe cel ce a biruit duşmanii creştinãtãţii şi viaţa si-a pus o în slujba lui Hristos, sã-l lãudãm toţi credincioşii şi cu dragoste sã-i cântãm:
Bucurã-te, pãrinte iubit al Moldovei;
Bucurã-te, întâiule în ceata voievozilor;
Bucurã-te, om ales de Dumnezeu;
Bucurã-te, izbãvitorule al poporului tãu;
Bucurã-te, biruitorul pãgânilor;
Bucurã-te, bucuria creştinilor;
Bucurã-te, soarele Moldovei;
Bucurã-te, lauda Sucevei;
Bucurã-te, bãrbãţia ostaşilor;
Bucurã-te, biruitorul potrivnicilor;
Bucurã-te, slugã bunã şi credincioasã a lui Hristos;
Bucurã-te, apãrãtorul creştinilor ortodocşi;
Bucurã-te, Sfinte Ştefane, Binecredincios Voievod si apãrãtor al creştinãtãţii!

Condacul al 2 lea

Cu inima arzând de dragoste pentru Dumnezeu şi neamul tãu, Sfinte Ştefane, te-ai arãtat ca un trimis al Sãu poporului Moldovei. Şi venind ca un sol al binecuvântãrii de sus, urmând poveţelor Sihastrului Daniil, pãrintele tãu, ţi-ai chivernisit neamul şi ţara şi i-ai fãcut un suflet cu tine, evlavios şi puternic, pentru care cântãm: Aliluia!

Icosul al 2 lea

Sfântã s-a arãtat a fi adunarea de pe Câmpia Dreptãţii când Mitropolitul Teoctist împreunã cu binecredincioşii creştini ai Moldovei, cereau sã le fii domn. Şi dupã ce ai fost uns, au mulţumit Pãrintelui ceresc, iar noi, preţuind faptele tale, îţi cântãm aşa:
Bucurã-te, inimã fierbinte pentru Dumnezeu;
Bucurã-te, suflet din sufletul neamului tãu;
Bucurã-te, pãrintele celor nãpãstuiţi;
Bucurã-te, izbãvitorul celor robiţi;
Bucurã-te, cã de Dumnezeu ai fost rânduit;
Bucurã-te, vlãstar din rãdãcinã muşatinã;
Bucurã-te, cã poporul cu mare bucurie te-a primit;
Bucurã-te, cã pãrinte al lor te-au numit;
Bucurã-te, cã auzindu-ţi glasul toţi s-au veselit;
Bucurã-te, cã Domnului au mulţumit;
Bucurã-te, cã ai strãlucit pe Câmpia Dreptãţii;
Bucurã-te, cã ai fãcut Moldova Poartã a Creştinãtãţii;
Bucurã-te, Sfinte Ştefane, Binecredincios Voievod şi apãrãtor al creştinãtãţii!

Condacul al 3-lea

Bucuratu-s-a ţara Moldovei pentru soarele ce i-a rãsãrit, cã i-ai întãrit hotarele, zidind cetãţi cereşti şi pãmânteşti. Si ca o slugã a lui Hristos, Sfinte Ştefane, ţi-ai adunat fiii sub aripile dreptei credinţe, slãvind pe Dumnezeu, Cãruia Îi cântãm: Aliluia!

Icosul al 3-lea

Mare tulburare s-a fãcut în inima duşmanilor Moldovei, mãrite Stefane, când stavilã ai pus nelegiuirilor ce apãsau poporul. Dar având nãdejdea în Dumnezeu, nu te-ai înfricoşat de mânia lor, ci i-ai biruit, iar noi, pentru aceste fapte ale tale, te lãudãm aşa:
Bucurã-te, nãdejdea moldovenilor;
Bucurã-te, întãrirea creştinilor;
Bucurã-te, purtãtorule de grijã al celor sãraci;
Bucurã-te, cã şi pe cei bogaţi i-ai îndreptat;
Bucurã-te, folositorul celor necãjiţi;
Bucurã-te, pãrtinitorul celor obidiţi;
Bucurã-te, cã dreptate şi milã ai împãrţit;
Bucurã-te, cã tuturor toate te-ai fãcut;
Bucurã-te, cã ai slobozit ţara de amarã robie;
Bucurã-te, cã ai umplut inimile de bucurie;
Bucurã-te, cã nu te-au înfricoşat ameninţãrile pãgânilor;
Bucurã-te, cã te-ai fãcut pildã tuturor creştinilor;
Bucurã-te, Sfinte Ştefane, Binecredincios Voievod şi apãrãtor al creştinãtãţii!

Condacul al 4-lea

Ca ghimpele Apostolului Pavel, toatã viaţa ai purtat rana primitã la picior în lupta pentru eliberarea cetãtii Chilia, şi aceasta ţi-a fost spre a nu te mândri pentru marile daruri ce le-ai primit de la Hristos. Lãudãm astfel, pãrinte, rãbdarea, credinţa şi faptele tale întru slava lui Dumnezeu, Cãruia Îi cântãm: Aliluia!

Icosul al 4-lea

Întãrirea ţãrii Moldovei şi a dreptei credinţe a neliniştit pe Mahomed sultanul, antihristul acelor vremuri, care punând gând rãu asupra neamului tãu, a trimis împotrivã mulţime de pãgâni. Dar tu nu te-ai împuţinat sufleteşte, ci cu mare nãdejde în Dumnezeu te-ai pregãtit sã-i înfrunţi. Iar noi, vãzându-ţi vrednicia, îţi cântãm:
Bucurã-te, eliberatorul Cetãţii Albe şi Chilia;
Bucurã-te, cã le-ai adus acestora bucuria;
Bucurã-te, cã asemenea Patriarhului Iacob ranã în coapsã ai cãpãtat;
Bucurã-te, cã prin aceasta Apostolului Pavel te-ai asemãnat;
Bucurã-te, neînfricat ostaş al lui Hristos;
Bucurã-te, luminat conducãtor de oşti;
Bucurã-te, Voievod al Marelui Împãrat;
Bucurã-te, cã Mahomed nu te-a spãimântat;
Bucurã-te, stâlp neclintit al rãbdãrii;
Bucurã-te, cã de bãrbãţia ta poporul s-a minunat;
Bucurã-te, cã Hristos ţi-a fost pavãzã şi scut;
Bucurã-te, cã numai de Dumnezeu te-ai temut;
Bucurã-te, Sfinte Ştefane, Binecredincios Voievod şi apãrãtor al creştinãtãţii!

Condacul al 5-lea

Ca un nou Ghedeon te-ai arătat, Sfinte Ştefane, învingând mulţimile păgânilor în mlaştinile Vasluiului, prin purtarea de grijă a lui Dumnezeu, care S-a arătat a fi alături de tine, întunecând văzduhul şi cugetele lor, uşurându-ţi astfel biruinţa. Iar noi, văzând minunea aceasta, împreună cu tine cântăm lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 5-lea

Patru zile de post şi rugăciune ai rânduit în toată Ţara Moldovei, Binecredinciosule Ştefane, drept mulţumire pentru biruinţa dobândită. Iar întreaga creştinătate, cunoscând că Dumnezeu a lucrat prin tine, atlet al lui Hristos te-a numit, aducându-ţi laude ca acestea:
Bucură-te, că tărie de la Hristos ai luat;
Bucură-te, căci cu lacrimi Domnului i-ai mulţumit;
Bucură-te, că în Moldova patru zile de post ai rânduit;
Bucură-te, că toată creştinătatea s-a bucurat;
Bucură-te, că faptelor tale toţi au râvnit;
Bucură-te, că Apusul vrednic conducător te-a numit;
Bucură-te, că papa Sixt te-a lăudat;
Bucură-te, că păgânătatea s-a întristat;
Bucură-te, că pe Soliman Paşa l-ai biruit;
Bucură-te, că grumazul lui Mahomed – Antihrist l-ai smerit;
Bucură-te, că mândria acestora tu o ai sfărâmat;
Bucură-te, ca începătorul răutăţii s-a ruşinat;
Bucură-te, Sfinte Ştefane, Binecredincios Voievod şi apărător al creştinătăţii!

Condacul al 6-lea

Hristos ţi-a fost întărire, scăpare şi izbăvitor din toate răutăţile, că nu sufereau, mărite, vrăjmaşii văzuţi şi nevăzuţi dragostea ta către Dumnezeu. Dar cu darul Său i-ai biruit şi drept mulţumire, ai zidit biserici şi mănăstiri mai multe decât numărul luptelor tale, în care necontenit se aduce laudă lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 6-lea

Patruzeci şi şapte de ani ai cârmuit Ţara Moldovei cu multă dragoste şi dăruire, neavând odihnă din partea duşmanilor. Prin multele războaie ce ai purtat, adevărat mărturisitor al credinţei te-ai arătat, iar oştenii tăi s-au făcut adevăraţi mucenici. Pentru vrednicia şi ostenelile tale, laudă şi mulţumire îţi aducem cântând:
Bucură-te, străjer neobosit al creştinilor;
Bucură-te, înfricoşat duşman al păgânilor;
Bucură-te, că începătorul răutăţii nu te-a biruit;
Bucură-te, că pe Antihrist cu crucea lui Hristos l-ai lovit;
Bucură-te, că atunci când Dumnezeu te-a smerit nu te-ai răzvrătit;
Bucură-te, că numai în braţul Lui ai nădăjduit;
Bucură-te, mărturisitorul credinţei;
Bucură-te, că pe oşteni dragostea de Dumnezeu i-ai învăţat;
Bucură-te, că pentru Acesta viaţa şi-au dat;
Bucură-te, că mucenici Domnului s-au făcut;
Bucură-te, că biserici ai zidit pe osemintele lor;
Bucură-te, că acestea ne sunt nepreţuit odor;
Bucură-te, Sfinte Ştefane, Binecredincios Voievod şi apărător al creştinătăţii!

Condacul al 7-lea

Născătoarea de Dumnezeu, cea întru rugăciuni neadormită, din copilărie te-a ocrotit, şi cinstindu-o ca pe Maica Vieţii, ai avut-o acoperământ. Iar în încercările tale ţi-a fost de-a pururea mijlocitoare către Preamilostivul Dumnezeu, Căruia Îi cântăm şi noi: Aliluia!

Icosul al 7-lea

Vrând să arăţi recunoştinţa pentru facerile de bine primite, ai pus să se zidească biserici şi mănăstiri în cinstea Maicii lui Dumnezeu, pe care le-ai împodobit cu icoane ale preacinstitului ei chip, căruia şi noi cu dragoste ne închinăm, iar pe tine, Mărite Ştefane, te lăudăm aşa:
Bucură-te, că pe Maica Domnului o ai cinstit;
Bucură-te, că sub acoperământul ei te-ai odihnit;
Bucură-te, că de vederea ei te-ai învrednicit;
Bucură-te, că Fecioara Maria a iubit mult poporul tău;
Bucură-te, că prin mijlocirile ei ai căpătat mila lui Dumnezeu;
Bucură-te, că prin fapte ţi-ai arătat dragostea faţă de ea;
Bucură-te, că mănăstirile cele mai frumoase în numele ei le-ai zidit;
Bucură-te, că în acestea chipul ei cu măiestrie s-a zugrăvit;
Bucură-te, că mănăstirea Putna Adormirii ei ai închinat;
Bucură-te, că în triptic icoană i-ai purtat;
Bucură-te, trandafir în grădina Maicii lui Dumnezeu;
Bucură-te, pururea rugător pentru neamul tău;
Bucură-te, Sfinte Ştefane, Binecredincios Voievod şi apărător al creştinătăţii!

Condacul al 8-lea

Ca stâlpul cel de foc ce povăţuia poporul ales în vremea lui Moise prin pustie, ţi s-a făcut ţie Sfânta Cruce a lui Hristos, Ştefane Voievod. Pe aceasta având-o semn de biruinţă şi armă puternică, ai învins puterea vrăjmaşilor, cântând lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 8-lea

Fiind apărător al creştinătăţii, ai chemat, slăvite, de nenumărate ori în rugăciunile tale pe sfinţii mucenici, şi aceştia ţi s-au arătat, aducându-ţi în dar biruinţă de la Dumnezeu, iar noi te lăudăm aşa:
Bucură-te, al mucenicilor cinstitor;
Bucură-te, că de vederea lor te-ai învrednicit;
Bucură-te, că Sfântul Gheorghe ţi-a fost ocrotitor;
Bucură-te, că Sfântul Dimitrie în ajutor ţi-a venit;
Bucură-te, că pe Sfântul Procopie l-ai avut întăritor;
Bucură-te, al nevoinţei lor următor;
Bucură-te, că asemenea cu mucenicii pe Hristos ai mărturisit;
Bucură-te, că din Crucea Lui putere ai primit;
Bucură-te, că prin aceasta ai privit la Hristos;
Bucură-te, că marelui Constantin te-ai asemănat;
Bucură-te, că împreună cu mucenicii te-ai numărat;
Bucură-te, că sfinţii ajutor ţi-au dat;
Bucură-te, Sfinte Ştefane, Binecredincios Voievod şi apărător al creştinătăţii!

Condacul al 9-lea

Te-ai veselit, mărite Voievod, împreună cu povăţuitorul tău iubit, Sfântul Daniil Sihastru, pentru că Dumnezeu a pogorât pe cei puternici şi a ridicat pe cei smeriţi. De aceea, drept jertfă de mulţumire ai înălţat Domnului altar sfânt, întru care să se aducă neîncetat laudă lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 9-lea

Duhovnic iscusit s-a dovedit a fi Sfântul Daniil, că înzestrat cu înainte-vedere a ştiut a te îndruma în acele vremuri la slujire sfântă, Voievodule Ştefane, şi tu, ascultător făcându-te, ai împlinit cu credincioşie cele ce Dumnezeu printr-însul îţi grăia, iar noi, fiii tăi, îţi aducem laude ca acestea:
Bucură-te, ucenic al Sfântului Daniil;
Bucură-te, al poruncilor lui împlinitor;
Bucură-te, că întru toate povaţă ai luat de la el;
Bucură-te, că Dumnezeu printr-însul ţi-a vorbit;
Bucură-te, că în necazuri te-a sprijinit;
Bucură-te, că după sfatul lui biserici şi mănăstiri ai zidit;
Bucură-te, că pe el l-ai cinstit ca sfânt;
Bucură-te, că l-ai avut mijlocitor către Dumnezeu;
Bucură-te, că de răzbunarea lui Mahomed el te-a prevenit;
Bucură-te, că rugăciunea lui în luptă te-a întărit;
Bucură-te, desăvârşit ascultător;
Bucură-te, de monahi iubitor;
Bucură-te, Sfinte Ştefane, Binecredincios Voievod şi apărător al creştinătăţii!

Condacul al 10-lea

Multe mănăstiri din Sfântul Munte Athos ai ctitorit şi sprijinit, dându-le cele de trebuinţă la rezidirea şi înfrumuseţarea lor. Sfintele locaşuri din Constantinopol, Armenia şi Ţara Sfântă s-au bucurat de daniile tale, iar în Muntenia şi Transilvania cetăţi şi biserici ai înălţat, făcând pământul românesc grădină preafrumoasă a lui Dumnezeu, Căruia Îi cântăm: Aliluia!

Icosul al 10-lea

Biserica drept-slăvitoare nu s-a întărit niciodată mai mult ca în vremea ta, Sfinte Ştefane, că locaşuri sfinte ai zidit, împodobindu-le cu icoane făcătoare de minuni, cărţi de slujbă şi odoare. Iar acum, primeşte de la noi această cântare de mulţumire:
Bucură-te, întăritorul Bisericii lui Hristos;
Bucură-te, al Bisericii străbune înnoitor;
Bucură-te, întâiule între ctitori;
Bucură-te, că din Mănăstirea Putna Ierusalim al neamului românesc ai făcut;
Bucură-te, că prin a ta grijă Voroneţul s-a zidit;
Bucură-te, că şi Mănăstirea Neamţului din temelii a-i înnoit;
Bucură-te, ctitorul bisericii din Feleac;
Bucură-te, că pân-la apa Nistrului biserici ai înălţat;
Bucură-te, că între ctitori la Capriana eşti pomenit;
Bucură-te, miluitorul mănăstirilor din Muntele Athos;
Bucură-te, că mănăstirea Zograful cu daniile tale s-a împodobit;
Bucură-te, că această jertfă e bine plăcută lui Dumnezeu;
Bucură-te, Sfinte Ştefane, Binecredincios Voievod şi apărător al creştinătăţii!

Condacul al 11-lea

În pisanii şi scrisori te-ai numit rob al lui Hristos, înfrângerile le-ai pus pe seama păcatelor tale şi prin aceasta trufia o ai călcat. Iar Dumnezeu, privind la smerenia ta, slăvite, te-a îmbogăţit cu daruri sfinte, şi tu cu dragoste ai cântat: Aliluia!

Icosul al 11-lea

Cu haina smereniei te-ai îmbrăcat, următorule al lui Hristos, şi pe această temelie ai pus-o tuturor faptelor bune. Greşiţilor iertare le-ai dăruit, pe cei din robie i-ai slobozit, răsplata după măsura slujirii ai împărţit şi aşa, cu dreptate ai domnit, iar noi te lăudăm aşa:
Bucură-te, plinitorul smereniei;
Bucură-te, că aceasta cumpană dreaptă ţi-a fost;
Bucură-te, că Hristos cu daruri sfinte te-a îmbrăcat;
Bucură-te, chip de creştinească făptuire;
Bucură-te, pildă de milostivire;
Bucură-te, că pe cei greşiţi ai iertat;
Bucură-te, îndurare neajunsă;
Bucură-te, izvor al dreptăţii;
Bucură-te, a robiţilor slobozire;
Bucură-te, că poporul te-a numit „cel Mare”;
Bucură-te, că din viaţă ca sfânt ai fost cinstit;
Bucură-te, că prin toate acestea ai strălucit;
Bucură-te, Sfinte Ştefane, Binecredincios Voievod şi apărător al creştinătăţii!

Condacul al 12-lea

Deschizându-ţi inima la cuvintele apostolesti: „Pentru mine viaţa este Hristos şi moartea un câştig”, din vreme la Putna ţi-ai pregătit mormântul, în care după adormire aşezat fiind, cu bucurie te cinstim cântând: Aliluia!

Icosul al 12-lea

Strămutându-te la lăcaşurile de veci, părintele şi duhovnicul tău, sfinţitul între ierarhi mitropolitul Gheorghe, cu sobor de preoţi şi binecredincioşii Moldovei, pe braţe te-au purtat spre Putna, cinstindu-te după cuviinţă. Iar noi te-am aflat neîncetat rugător către Dumnezeu şi de-a pururea ocrotitor, pentru care îţi cântăm unele ca acestea:
Bucură-te, părinte, că ceasul morţii mai dinainte l-ai ştiut;
Bucură-te, că sfârşit bun şi după lege ai avut;
Bucură-te, că la moarte testament sfânt ne-ai întocmit;
Bucură-te, că atunci şi stihiile te-au prohodit;
Bucură-te, că de noi nu te-ai despărţit;
Bucură-te, cel ce în ceata binecredincioşilor împăraţi sălăşluieşti;
Bucură-te, cel ce împreună cu sfinţii te veseleşti;
Bucură-te, că preamăreşti Sfânta Treime împreună cu ei;
Bucură-te, că prin minuni ne vii în ajutor;
Bucură-te, că te-ai arătat mult folositor;
Bucură-te, că în ziua prăznuirii tale la mormântul tău pe toţi ne uneşti;
Bucură-te, că în cer smeritele noastre rugăciuni le primeşti;
Bucură-te, Sfinte Ştefane, Binecredincios Voievod şi apărător al creştinătăţii!

Condacul al 13-lea

O, iubitorule de Dumnezeu, Sfinte Ştefane, zideşte în inimile noastre altar sfânt, precum ai zidit atâtea biserici şi mănăstiri; biruieşte duhurile rele care ne războiesc, precum ai biruit mulţimile de păgâni; ocroteşte-ne cu rugăciunile tale şi cu darul cel dat ţie de Hristos precum ai ocrotit pe creştinii din vremea ta, ca împreună să cântăm lui Dumnezeu: Aliluia, Aliluia, Aliluia! (acest condac se zice de trei ori)

Şi iarãşi Icosul 1: “Pe părintele cel mai iubit…” şi
Condacul 1: “Apărătorului creştinătăţii…”
_____________________________________________________________

Rugãciunea întâi:

Sfinte Părinte Ştefane, al nostru apărător şi grabnic folositor, pleacă-te spre rugăciunea ce-o înălţăm către tine, noi, nevrednicii tăi fii. Cunoaştem îndrăznirea pe care ai dobândit-o prin multe osteneli către Bunul Dumnezeu, şi precum Acesta ţi-a ascultat rugăciunile, aşa auzi-ne şi pe noi în această zi când chemăm numele tău. Dă Bisericii pacea ce o ai râvnit, întăreşte credinţa slăbită de ispitele acestui veac, surpă eresurile, iar nouă tuturor luminează-ne calea mântuirii, ca împreună cu tine în locaşurile cele cereşti să ne bucurăm de-a pururi în veci. Amin.

Rugăciune la mormântul Sfântului Ştefan, Voievodul Moldovei şi apărătorul creştinătăţii:

Sfinte Mare Voievodule Ştefane, Părintele neamului românesc, primeşte această laudă pe care noi, nevrednicii urmaşi ai urmaşilor tăi, o aducem ţie cu umilinţă. Căci nu ne-am arătat destoinici a păzi întreagă sfântă moştenirea ta, lăsată nouă cu multă trudă şi credinţă tare. În vremea aceea, numai tu singur ai oprit cu ajutorul lui Dumnezeu mulţimile păgânilor la această Poartă a Creştinătăţii, iar acum, pleacă-te spre rugăciunea ce-o înălţăm la tine, ajută-ne împotriva celor care ne-au copleşit nu cu paloşul, ci cu viclenia şi minciuna. Şi precum atunci te-ai ridicat deasupra biruitorilor tăi când erai înfrânt, aşa ridică şi neamul tău deasupra potrivnicilor. Fii apărător şi grabnic folositor. Dă Bisericii Ortodoxe pacea ce o ai râvnit atât de mult. Întăreşte-ne credinţa slăbită de ispitele veacului acestuia. Surpă eresurile şi pe cei ce năvălesc asupra noastră, iar nouă, luminează-ne calea mântuirii, ca împreună cu tine să ne bucurăm în Patria cerească, lăudând pe Hristos Domnul nostru în vecii vecilor. Amin.

SURSA:
http://www.stefancelmare.info/

Acest articol a fost publicat în Biserica, biserica ,crestin,ortodox, coran, Iisus Hristos, islam, Moldova, nationalism, Ortodoxie, Romania, Stefan cel Mare, teologie, vesnicie. Pune un semn de carte cu legătura permanentă.

3 răspunsuri la ACATISTUL BINECREDINCIOSULUI VOIEVOD ŞTEFAN CEL MARE ŞI SFÂNT

 1. Iulian zice:

  Doamne Iisuse Hristoase Fiul luiDumnezeu,pentru rugaciunile Sfintului Tau Stefan cel Mare miluiestene pe noi pacatosii.

 2. Iulian zice:

  beagini says:
  08/07/2011 la 21:26
  ”Sfinte Mare Voievodule Ştefane, Părintele neamului românesc, primeşte această laudă pe care noi, nevrednicii urmaşi ai urmaşilor tăi, o aducem ţie cu umilinţă. ”

  EU stiam ca LAUDA o primeste doar Dumnezeu. Unde a ajuns ortodoxia noastra!

  javra sectara latra oricare ai fi toti care cunoc acest blog stiu ca iULIAN ESTE bEAGINI

 3. Iulian zice:

  Javra sectara oricare ai fi si latri in numele meu sa iti dea Bunul Dumnezeu dupa inima ta.Nu ma cunosti nu te cunosc dar Dumnnezeu cunoaste inima fiecaruia si va plati fiecaruia dupa nelegiuirea lui.fIe ca Dumnezeu sa va ierte putori sectare.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.